Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

Διεθνής ταξινόμηση επίληψιών και επιληπτικών συνδρόμων

1. Επιληψίες και επιληπτικά σύνδρομα σε σχέση με την εντόπιση (εστιακές, τοπικές, μερικές)
  1.1. Ιδιοπαθείς
 • Καλοήθης παιδική επιληψία με κεντροκροταφική εστία
 • Παιδική επιληψία με ινιακές εκφορτίσεις
 • Πρωτοπαθείς αναγνωστική επιληψία
  1.2 Συμπτωματικές ή δευτεροπαθείς
 • Επιληψίες κροταφικού λοβού (κρίσεις: απλές, σύνθετες, δευτεροπαθώς γενικευμένες, αμύγδαλο - ιπποκαμπικές, παγιοπισθίας περιοχής)
 • Επιληψίες μετωπιαίου λοβού (κρίσεις: απλές, σύνθετες, δευτεροπαθώς γενικεύμένοι)
 • Επιληψίες βρεγματικού λοβού (κρίσεις: απλές, δευτεροπαθώς γενικευμένες)
 • Επιληψίες ινιακού λοβού (κρίσεις: απλές, δευτεροπαθώς γενικευμένες)
 • Χρόνια προοδευτική εστιακή συνεχής επιληψία (Kojewnikow's Syndrome)
 • Επιληψίες με ειδικούς τρόπους έκλυσης των κρίσεων (αντανακλαστικές startle epilepsies - επιληψίες από φόβο)
  1.3. Κρυπτογενείς (δευτεροπαθείς ακαθόριστης αιτιολογίας)

2. Γενικευμένες επιληψίες και σύνδρομα
  2.1. Ιδιοπαθείς (βάσει ηλικίας εμφάνισης)
 • Καλοήθεις νεογνικοί οικογενείς σπασμοί
 • Καλοήθεις νεογνικοί σπασμοί
 • Καλοήθεις μυοκλονική επιληψία της παιδικής ηλικίας
 • Επιληψία με αφαιρέσεις της παιδικής ηλικίας (πυκνοληψία)
 • Επιληψία με αφαιρέσεις της εφηβικής ηλικίας
 • Εφηβηκή μυοκλονική επιληψία ("impulsive petit mal")
 • Επιληψία με κρίσεις "grand mal" στην αφύπνιση (γενικευμένη τονικλονική)
 • Άλλες γενικευμένες ιδιοπαθείς αταξινόμητες επιληψίες
  2.2 Κρυπτογενείς ή συμπληρωματικές (βάσει ηλικίας εμφάνισης)
 • Σύνδρομο West ("infantile spasms", Blitz - Nick - Salaam krδmpfe)
 • Σύνδρομο Lennox - Gastaut
 • Μυοκλονική - αστατική επιληψία
 • Επιληψία με μυοκλονικές αφαιρέσεις
2.3. Συμπτωματικές
  2.3.1. Μη ειδικής αιτιολογίας
 • Πρώιμη μυοκλονική εγκεφαλοπάθεια
 • Πρώιμη βρεφική επιληπτική εγκεφαλοπάθεια
 • Άλλες συμπτωματικές γενικευμένες αταξινόμητες επιληψίες
  2.3.2. Ειδικά σύνδρομα
 • Επιληπτικές κρίσεις που συνόδεύουν διάφορες παθήσεις (δυσπλασίες, μεταβολικά νοσήματα)
3. Επιληψίες και σύνδρομα ακαθόριστα αν εστιακές ή γενικευμένες
  3.1. Μη γενικευμένες και εστιακές κρίσεις
 • Νεογνικοί σπασμοί
 • Βαριά βρεφική μυοκλονική επιληψία
 • Επιληψία με συνεχείς εκφορτίσεις αιχμής - κύματος στη διάρκεια του βραδέος ύπνου
 • Επίκτητη επιληπτική αφασία (σύνδρομο Landau - Kleffner)
 • Άλλες αταξινόμητες
  3.2 Χωρίς σαφείς γενικευμένες ή εστιακές εκδηλώσεις
 • Περιπτώσεις με γενικευμένους τονικοκλονικούς σπασμούς όπου η κλινική εικόνα και το ΗΕΓ (ενν. ηλεκτροεγκεφαλογράφημα) δεν επιτρέπουν την ταξινόμηση τους στους σαφώς γενικευμένους ή εστιακούς ("grand mal ύπνου)"
4. Ειδικά σύνδρομα
 • Πυρετικοί σπασμοί
 • Μεμονωμένο επεισόδιο σπασμών ή επιληπτική κατάσταση ("status epilepticus")
 • Σπασμοί που εμφανίζονται μόνο σε ορισμένες καταστάσεις (οξέα μεταβολικά ή τοξικά αίτια π.χ. αλκοόλη, φάρμακα, εκλαμψία, μη εξεωτική υπεργλυκαιμία)

Βιβλιογραφία
Χρήστος Π. Παντελιάδης, "Επιληψίες Επιληπτικά Σύνδρομα", 4η εκδοση, Εκδοσεις: Γιαχουδη, θεσσαλονίκη 2004